GGD RapportInspectie Rapport
Goed Ontspannen en open sfeer
Goed Vaste beroepskrachten
Goed Leidster-kind-ratio
Goed Voorschoolse educatie
Goed Veiligheid en Gezondheid
Goed Groepsgroote
Goed Accommodatie en inrichting
Goed Verklaring omtrent gedrag

Kinderdagverblijf Zoetermeer

Kinderdagverblijf zoetermeer en Rotterdam. Onze kinderdagverblijven...

Wij hebben ons laten inspireren door Thomas Gordon. De Amerikaan Thomas Gordon was een ontwikkelingspsycholoog die uitging van gelijkwaardigheid in relaties. In Gordon’s visie staan respect en aandacht voor elkaar en ruimte voor ieders eigen karakter centraal. De rode draad van zijn methode is de taal van acceptatie. We nemen kinderen serieus en laten ze in hun waarde, zodat we goede relaties met ze op kunnen bouwen. In die context kan een kind groeien, zich ontwikkelen en problemen leren oplossen. Het maakt dat een kind actiever en creatiever wordt en zich gelukkig zal voelen.

We streven ernaar dat het kinderdagverblijf voor ouder en kind een vanzelfsprekend verlengstuk is van de vertrouwde thuissituatie. Wij hechten veel waarde aan een open communicatie en steken daar veel energie in. De pedagogisch medewerker besteedt veel tijd en aandacht aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de ouder en past haar deskundigheid toe. Dagelijkse communicatie met de ouder vindt plaats tijdens de momenten dat het kind wordt gebracht en gehaald. Op deze momenten vraagt de pedagogisch medewerker ook om informatie over het kind. De pedagogisch medewerker wil bijvoorbeeld graag weten of een kind een goede nacht heeft gehad en lekker heeft gegeten. Graag horen zij wanneer er zich bijzonderheden afspelen in het leven van het kind. Dit kan de ontwikkeling, de gezondheid maar ook de directe omgeving van het kind betreffen.

Kinderdagverblijf in zoetermeer en Rotterdam...

Wij hechten veel belang aan de mening van ouders. Op het kinderdagverblijf willen wij graag een oudercommissie die actief meedenkt met de leiding over het dagelijkse beleid. Deze oudercommissie komt jaarlijks regelmatig samen om met het vestigingshoofd beleidsmatige zaken te bespreken. Ook is het bestaan van een oudercommissie met deze rol nu wettelijk verplicht. In de Wet Kinderopvang die sinds 1 januari 2005 geldt, is de positie van de oudercommissie vastgelegd. Niet alleen moet er een oudercommissie zijn, ook heeft de oudercommissie op een aantal onderdelen van het beleid binnen het kinderdagverblijf adviesrecht. Te denken valt aan kwaliteitsbeleid, voedingsaangelegenheden, pedagogisch beleid, veiligheid, beleid met betrekking tot spel en ontwikkelingsactiviteiten, een klachtenregeling, prijsbeleid en openingstijden.

Like Ons op Twitter of Facebook